KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Doç. Dr. Deniz Esinler kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermektedir. Doç. Dr. Deniz Esinler tarafından sizlere sunulmakta olan hizmetler sürecinde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası konularında sizi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini siz değerli hastalarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi ve sağlık hizmetine mahsus özel nitelikli kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kaydedebilecek, arşivleyebilecek, güncelleyebilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 1. Veri Sorumlusu

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Doç. Dr. Deniz Esinler tarafından yapılmaktadır.

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi veri sorumlusu olarak, yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uygun davranarak, hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza edilmektedir.

 1. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

İnternet Sitesi ziyaretçilerimizden, sağladığımız online hizmetler çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Kişisel verileriniz aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın III. maddede belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir;

 • Online Hizmet Verileri: IP adresiniz ve Log kayıtlarınız gibi online hizmet sırasında alınan kişisel verileriniz.

 

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Doç. Dr. Deniz Esinler tarafından https://denizesinler.com İnternet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz size etkili, güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizin genel kullanım amaçları arasında doktor hasta iletişiminin sağlanması https://denizesinler.com internet sitesinin performansının artırılması, site üzerinden sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek, site üzerinden siber saldırıların gerçekleştirilmesini önlemek, hileli ya da izinsiz kişisel veri kullanımlarının derhal tespit edilebilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, internet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Doç. Dr. Deniz Esinler’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Doç. Dr. Deniz Esinler’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir.

Doç. Dr. Deniz Esinler tarafından https://denizesinler.com internet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde ve KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Doç. Dr. Deniz Esinler tarafından https://denizesinler.com internet sitesi hizmetleri esnasında elde edilmektedir.

 1. Kişisel Veri Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizin yazılı olarak izin verdiğiniz durumlarda KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür.

Bu üçüncü kişi/kurumlar arasında, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişiler, kurumlar, kuruluşlar, bankalar, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, özel sigorta şirketleri, sandıklar, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz ve işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişiler bulunmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak;

 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

 • Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “https://denizesinler.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Aziziye Mah. Mesnevi Sok. 25/10 Çankaya/Ankara adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Doç. Dr. Deniz Esinler